Zakres usług

Oferta kancelarii obejmuje świadczenie usług dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych.

 

Kancelaria prowadzi także szkolenia dla firm i ich pracowników.

Zakres usług:

 • prawo gospodarcze i handlowe
 • prawo cywilne
 • prawo nieruchomości
 • prawo budowlane
 • prawo autorskie
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • prawo administracyjne
 • prawo podatkowe
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo karne
 • prawo finansowe
 • prawo własności intelektualnej
 • zamówienia publicznych
 • windykacja

 

Prawo cywilne

 • analiza i sporządzanie umów (m.in. sprzedaż, najem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna, umowa o dzieło)
 • reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych
 • prawo zobowiązań (m.in. niewykonanie, nienależyte wykonanie, dochodzenie zwrotu wierzytelności)
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (m.in. zasiedzenie nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, ustanowienie służebności)
 • prawo spadkowe (m.in. pomoc w sporządzeniu testamentu i realizacja obowiązków wynikających z jego zapisu, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, wydziedziczenie, niegodność dziedziczenia)
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo rolne,
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (skarga pauliańska)

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • sprawy z zakresu stosunków małżeńskich (m.in. rozwody, separacje, podział majątku dorobkowego małżonków wraz ze wzajemnymi rozliczeniami)
 • sprawy dot. stosunków między rodzicami a dziećmi (m.in. powództwa o ustalenia i zaprzeczenie ojcostwa, ograniczenia władzy rodzicielskiej, ustalenie prawa do kontaktów rodzica z dzieckiem, zarząd majątkiem dziecka, przysposobienie dziecka)
 • alimenty
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli
 • obrona w postępowaniu w sprawach nieletnich przed sądem rodzinnym

 

 

Prawo handlowe i gospodarcze:

 • Sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz statutów spółek,
 • rejestracja spółek,
 • przekształcanie i likwidacja spółek,
 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych m.in. przygotowanie, organizacja i prowadzanie posiedzeń organów spółek,
 • doradztwo prawne i sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych,
 • wydawanie opinii w sprawach bieżących,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach sądowych m.in. w sprawach dotyczących odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz zaskarżania uchwał organów osób prawnych,
 • reprezentowanie stron w sprawach z zakresu prawa upadłościowego   i  naprawczego,
 • przygotowywanie aktów wewnętrznych (regulaminy, statuty, uchwały itd.)
 • rejestracja podmiotów takich jak fundacje czy stowarzyszenia

 

Prawo pracy

 • roszczenia pracownicze,
 • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach, w tym także przed sądem,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
 • Sporządzanie i opiniowanie aktów wewnętrznych (m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, zarządzenia itp.)
 • świadectwa pracy, urlopy, kary porządkowe i nadgodziny,
 • sprawy o mobbing, molestowanie i dyskryminację,
 • spory z ZUS (m.in. o emerytury, renty),
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • zwolnienia grupowe i indywidualne,
 • układy zbiorowe pracy,

 

 

Prawo karne, karne skarbowe, wykroczeń, prawo karne gospodarcze

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
 • sprawy o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego, zatarcie skazania,
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym (zadośćuczynienie, odszkodowanie, naprawienie szkody)

 

Prawo administracyjne

 • pomoc prawna oraz reprezentowanie stron w postępowaniu przed organami administracji publicznej, jak również w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • odwołania od decyzji administracyjnych oraz skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Windykacja

 • przygotowywanie korespondencji upominawczo-windykacyjnej,
 • dochodzenie należności na etapie przedsądowym,
 •  re­pre­zen­to­wa­nie Klienta w spo­rach z dłuż­ni­kami,
 • dochodzenie należności przed sądami – zastępstwo procesowe,
 • egzekucja należności, prowadzenie korespondencji z organami egzekucyjnymi,